פקודת מס הכנסה נבו. מיסים אונליין

לענין זה, "ההפקדה המוטבת" — 14,140 שקלים חדשים לשנה; ב הוראות פסקה 16א ב עד ד יחולו על משיכת סכומים לפי פסקה זו, בשינויים המחוייבים; תיקון מס' 253 — הוראת שעה תש"ף-2020 16ג פקעה ; כספי-עובד מקופת גמל תיקון מס' 22 תשל"ה-1975 תיקון מס' 44 תשמ"א-1981 תיקון מס' 132 תשס"ב-2002 תיקון מס' 138 תשס"ד-2004 תיקון מס' 148 תשס"ה-2005 17 כספים שקיבל עובד, למעט כספים שקיבל על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה כהגדרתו בסעיף 3 א , עד גובה תשלומי המעביד לקופת גמל לתגמולים וכספים אלה אינם חייבים במס על פי סעיף 87, ובלבד שלגבי תשלומים שנעשו משנת המס 1964 ואילך יהיו פטורים רק אותם כספים עד גובה תשלומי המעביד בגבולות הסכומים על פי השיעורים שנקבעו לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל וכן כספים שחוייבו במס על פי סעיף 3 ה3 ; חלוקת כספים מקופת גמל לבן זוג לשעבר תיקון מס' 204 תשע"ד-2014 17א א סכומים שהועברו לחשבון חדש על שם בן זוגו לשעבר של עמית בקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף 6 א או ה 1 א לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני להלן — הסכום המועבר עד לגובה הסכום כמפורט להלן: 1 היתה היתרה הצבורה עד גובה התקרה — הסכום המועבר כולו; 2 היתה היתרה הצבורה גבוהה מהתקרה — הסכום המועבר בניכוי ההפרש שבין היתרה הצבורה ובין התקרה, ולא פחות מ-0; ב נכללו בסכום המועבר סכומים מהיתרה הכוללת שהם תשלומים פטורים וסכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א של העמית, לרבות הרווחים שנצמחו מהם — יירשמו אצל בן הזוג לשעבר כקרן וכרווחים ביחס השווה ליחס שלפני העברתם, ויראו אותם כרווחים בידי בן הזוג לשעבר ממועד צבירתם אצל העמית לפני ההעברה, וסכומים שלפני העברתם היו בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א על שם העמית — יועברו לחשבון חדש במשמעותו כאמור על שם בן הזוג לשעבר; ג על אף האמור בפסקאות משנה א ו- ב , פטור כאמור יינתן לכל מרכיב בסכום המועבר בהתאם לחלקו היחסי ביתרה הכוללת; תיקון מס' 225 תשע"ו-2016 ד לעניין פסקה זו — "בן זוג לשעבר", "חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות", ו"עמית" — כהגדרתם בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני; "חשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א" — חשבון חדש כמשמעותו בפסקה 2 להגדרה "תשלומים פטורים" בסעיף 9א; "יתרה כוללת" — היתרה בכל קופות הגמל לקצבה שיש ליחיד, המחושבת לפי הוראות סעיף 6 ב לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, למעט חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות; "יתרה צבורה" — יתרה כוללת למעט תשלומים פטורים, סכומים בקופת גמל להשקעה וסכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א, לרבות הרווחים שנצמחו מהם המחושבים לפי הוראות סעיף 6 ב לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני; "תקרה" — מכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון; "מכפיל ההמרה להון", "תקרת הקצבה המזכה" ו"תשלומים פטורים" — כהגדרתם בסעיף 9א; משיכת יתרה צבורה נמוכה לפי חוק הפיקוח על קופות גמל תיקון מס' 206 תשע"ו-2015 17ב סכומים שמשך יחיד מכל מרכיבי החשבון על פי הוראות סעיף 23 ב 1א לחוק הפיקוח על קופות גמל; רווחים מקופת גמל לתגמולים תיקון מס' 132 תשס"ב-2002 תיקון מס' 148 תשס"ה-2005 תיקון מס' 171 תשס"ט-2009 18 ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שאינם חייבים במס לפי סעיף 3 ד או סעיף 87, שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים, אשר מקורם בסכומים שהפקידו היחיד או מעבידו לקופת הגמל; תיקון מס' 171 תשס"ט-2009 18א נמחקה ; רווחים מקופת גמל להשקעה תיקון מס' 237 תשע"ז-2016 18ב ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים בפסקה זו — רווחים , שקיבל יחיד מקופת גמל להשקעה, אשר מקורם בסכומים שהופקדו לקופת גמל להשקעה, ואשר התקיימו לגביהם התנאים שבסעיף 22 א1 לחוק הפיקוח על קופות גמל בפסקה זו — סכומים והתנאים המנויים בפסקאות 1 עד 3 להלן; נפטר היחיד והתקיים לגביו התנאי המנוי בפסקה 3 טרם פטירתו, יהיו הרווחים שנצברו עד תום שלושה חודשים ממועד הפטירה, פטורים: א חלפו 5 שנים לפחות ממועד התשלום הראשון של סכומים לאותו חשבון; ב היחיד הגיע לגיל 60; ג היחיד הציג את אישור המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, שלא רכש דירת מגורים, במישרין או בעקיפין, מיום ט"ז בכסלו התשע"ז 16 בדצמבר 2016 ועד 5 שנים ממועד התשלום הראשון של סכומים לחשבון, לעניין זה — 1 אם רכש היחיד דירה, לאחר י"א בתשרי התשע"ח 1 באוקטובר 2017 , וב-18 החודשים שלאחר רכישת הדירה או ב-18 החודשים שלפני רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת, יראו אותו כאילו לא רכש דירה, ובלבד שמכירת הדירה לא נעשתה לפני התשלום האחרון לאותו חשבון; 2 על אף האמור בכל דין ובכל הסכם, יראו יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וידיהם שטרם מלאו להם 18 שנים כרוכש אחד לענין זה, "הפרשי הצמדה" כולם או חלקם - לרבות ריבית, בסכום כולל שאינו עולה על הסכום שהיה צריך להוסיפו לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף 159א א , אילו היו החוב או התביעה צמודים למדד בתקופה המתאימה
א יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור, על הכנסותיהם מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3, שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם כן ביקשו אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן; בסעיף זה — "נכס" — למעט נכס שהגיע לידי היחיד בפטור ממס לפי סעיף 97 א 5 החל ביום י"א בטבת התשס"ז 1 בינואר 2007 ; "תושב חוזר ותיק" — יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות ד 1 קיבוץ מתחדש יגיש, באופן מקוון, דוח לפי סעיף 131, ויצרף לו הצהרה, בטופס שקבע המנהל, הכוללת את שמותיהם ומענם של חברי הקיבוץ, את החלק לו זכאי כל אחד מהם בהכנסתו החייבת של הקיבוץ המתחדש, על פי מקורות ההכנסה כאמור, ואת שיעור המס המיוחס לכל אחד מהם; 2 לא כללה הצהרה שהוגשה לפי פסקה 1 את מלוא הפרטים הנדרשים באותה פסקה לגבי חבר פלוני של הקיבוץ המתחדש והמצויים בידיעתו של הקיבוץ, יראו את אותו קיבוץ כמי שחייב בתשלום שיעור המס המרבי לפי סעיפים 121 ו-121ב על חלקו של אותו חבר ביתרת הכנסתו החייבת של הקיבוץ ובתוספת הרווחים החייבים במס ששולמו לחבר באותה שנה; טען הקיבוץ המתחדש כי לא ידע על כך שהצהרה שהגיש לפי פסקה 1 לא כללה את מלוא הפרטים הנדרשים — עליו הראיה

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

קיזוז הפסד שהיה לבעל מניות תיקון מס' 147 תשס"ה-2005 64 א8.

8
פקודת יומן מה הכנסה מקדמות
תיקון מס' 245 תשע"ח-2018 ד הוראות חלק ה'2, למעט הוראות סעיפים 104, 104א, 104ב א עד ג ו-104ד עד 104ז, לא יחולו על חברה משפחתית
מיסים אונליין
תיקון מס' 93 תשנ"ג-1993 א2 חידושה של קביעה שבוטלה לפי סעיף קטן א1 טעון אישורה של ועדת הכספים של הכנסת
מיסים אונליין
תקנות בדבר ניכוי הוצאות תיקון מס' 6 תשכ"ה-1965 תיקון מס' 17 תשל"ב-1972 31
מחלקת המיסים — צווארון לבן במשרד אלעד שאול ושות' מזוהה כמובילה בתחומה שר האוצר רשאי בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור ממס בתנאים שנקבעו בצו הכנסה ממכירת מים של מי שכל עיסוקו בהספקת מים
זיכוי בעד נטולי יכולת תיקון מס' 25 תשל"ז-1977 תיקון מס' 133 תשס"ג-2002 תיקון מס' 238 תשע"ז-2017 45 · הקיזוז יותר רק במידה והוגש דו"ח לשנה בה נוצר

פקודת יומן מה הכנסה מקדמות

מנגנון הכוונה לתוכנית עסקית, פעולות שיווק וכדומה.

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
ב אם ביום מן הימים תוך 3 שנים לאחר ההעברה נמצאת השליטה במועבר שוב בידי המעביר, יראו כאילו נשארה בידיו מלכתחילה
מיסים אונליין
בפסק הדין התקבלה עמדת רשות המיסים, בפרט בהתחשב ב"זהות יחס הזכייה, משך הזמן הקצר בו נשלחו כל הטפסים הכוללים את אותו סט ניחושים, והעדר סיבה עניינית לפיצול לטפסים רבים, למעט הכוונה המשתמעת שלא לחרוג מתקרת הפטור הקבועה בצו"
פקודת יומן מה הכנסה מקדמות
ב יראו סכומים ששולמו לחבר קיבוץ מקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כאמור בסעיף קטן א , כהכנסה לענין סימן זה במועד קבלתם, ויחולו הוראות סעיף 9 16א , בשינויים המחוייבים, כאילו היה חבר הקיבוץ עובד