משיכת כספים מקרן השתלמות. משיכת כספים מתוך קרן השתלמות בפטור ממס בתקופת קורונה

הארכת התקופה ב-3 חודשים נתונה לשיקול דעת החברה, והיא אינה מחוייבת לכך אדם שנקלע לקשיים כלכליים שבגינם אינו יכול לעמוד בתשלומים שהוא חייב לאחרים, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
מכיוון שאין הכרעה חד משמעית, מומלץ למבוטח שרוצה לשנות את שמות המוטבים בקרן ההשתלמות, להודיע באופן ישיר לחברה המנהלת את הקרן על שינוי שמות המוטבים ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה זה בין התאריכים 01

משיכת כספים

למשיכת הכספים במקרה זה, יש להגיש הצהרה נוספת כאמור.

29
מידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר נגיף קורונה (זכות)
חייבים במרכז לגביית קנסות שנפגעו מהשלכות המשבר שבעקבות וירוס הקורונה, יכולים להגיש בקשה לדחיית תשלום החוב, להפחית פיגורים שנצברו או לפרוס את תשלום החוב, וזאת באמצעות ללא צורך במסמכים נוספים מלבד מסמכים המעידים על הפגיעה המשבר, כגון: פיטורים, יציאה לחל"ת, הידבקות בנגיף, פגיעה כלכלית בעסק וכיו"ב
קרן השתלמות (זכות)
אי המצאת המסמכים הרלבנטיים למשיכת כספים תעכב ביצוע משיכת הכספים
משיכת כספים מתוך קרן השתלמות בפטור ממס בתקופת קורונה
פרישה לגמלאות לאחר השלמת תקופת חסכון של 6 שנים, או לאחר 3 שנים בהתאם לחוק גיל פרישה
לאחר 4 שנים החליף העובד מקום עבודה והופרשו עבורו כספים לקרן השתלמות חדשה לעומתו, עוסק מורשה מעביר חלק מהתשלום שקיבל מלקוחותיו למע"מ על כן הסכום שנותר בכיסו מכל עסקה נמוך יותר
אם חשבון בנק הוגבל בשל צ'ק שחזר בתקופה זו - הגבלת החשבון תבוטל יש לציין כי אמנם הוראת השעה היא 6 חודשים, אולם בתקופה זו קיימים 7 חודשים קלנדריים אוגוסט 2020 עד פברואר 2021 כולל

מידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר נגיף קורונה (זכות)

עובד משתכר 17,000 ש"ח בחודש.

12
משיכת כספים מתוך קרן השתלמות בפטור ממס בתקופת קורונה
הקרן תשלח מכתבים למוטבים בדבר זכאותם לכספי הנפטר בו יתבקשו למלא טופס משיכת הכספים
משיכת כספים
משיכת כספים מהפקדה לא מוטבת משיכת הכספים בפטור ממס היא רק לגבי הכספים המוטבים כאמור בתנאי הזכאות
משיכת כספים מתוך קרן השתלמות בפטור ממס בתקופת קורונה
ניתן להגיש את הבקשה לדחיית התשלומים עד ל-31