JMT - ºÃÔÉÑ· ਠàÍçÁ ·Õ à¹ç·àÇÍÃì¤ à«ÍÃìÇÔÊà«çÊ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)


¡ÒèѴÍѹ´Ñºã¹ËÁÇ´¸ØáԨ : à§Ô¹·Ø¹áÅÐËÅÑ¡·ÃѾÂì

ÅӴѺ·Õè ËÅÑ¡·ÃѾÂì ÊÙ§ÊØ´ µèÓÊØ´ »Ô´ à»ÅÕè¹á»Å§ %à»ÅÕè¹á»Å§ »ÃÔÁÒ³ ÁÙŤèÒ(ÅéÒ¹ºÒ·)
1 PE - - - - - - -
2 GL - - - - - - -
3 BYD 9.30 8.60 8.85 -0.45 -4.84 22,484,929 200.99
4 UOBKH 5.25 5.10 5.15 -0.10 -1.90 166,320 0.86
5 KGI 6.60 6.45 6.50 -0.10 -1.52 10,911,953 71.24
6 ASK 38.75 38.00 38.00 -0.50 -1.30 426,672 16.33
7 MICRO 8.25 8.05 8.15 -0.10 -1.21 6,692,492 54.40
8 ASP 3.54 3.48 3.48 -0.04 -1.14 12,219,080 42.69
9 CGH 1.09 1.06 1.07 -0.01 -0.93 17,072,846 18.40
10 CHAYO 13.00 12.80 12.80 -0.10 -0.78 3,755,274 48.36
11 KCAR 8.70 8.60 8.65 -0.05 -0.57 30,200 0.26
12 MFC 22.50 22.10 22.20 0.00 0.00 48,341 1.07
13 TNITY 6.80 6.70 6.75 0.00 0.00 1,379,712 9.32
14 TK 9.80 9.65 9.75 0.00 0.00 1,223,500 11.92
15 MBKET 12.10 12.00 12.10 0.00 0.00 204,224 2.45
16 IFS 2.64 2.62 2.62 0.00 0.00 91,974 0.24
17 TIDLOR 40.75 39.50 40.00 0.00 0.00 24,520,218 984.37
18 FSS 5.05 4.96 4.98 +0.02 +0.40 3,022,625 15.09
19 AEONTS 199.00 197.00 198.00 +1.00 +0.51 482,836 95.55
20 BAM 18.70 18.40 18.60 +0.10 +0.54 17,100,969 317.28
21 SAWAD 72.25 70.75 71.75 +0.50 +0.70 11,977,843 857.97
22 S11 7.10 6.95 7.10 +0.05 +0.71 425,468 2.98
23 GBX 1.39 1.33 1.34 +0.01 +0.75 24,919,644 33.97
24 PL 2.62 2.58 2.62 +0.02 +0.77 266,900 0.69
25 ASAP 2.46 2.42 2.44 +0.02 +0.83 346,320 0.85
26 AMANAH 5.90 5.60 5.70 +0.05 +0.88 15,219,739 87.66
27 THANI 4.46 4.32 4.44 +0.04 +0.91 58,576,586 257.54
28 FNS 4.22 4.12 4.18 +0.04 +0.97 1,555,283 6.50
29 SAK 9.70 9.40 9.70 +0.10 +1.04 11,393,383 109.12
30 KTC 66.50 64.75 66.25 +0.75 +1.15 9,735,412 643.85
31 BFIT 36.50 36.00 36.50 +0.50 +1.39 1,182,323 42.94
32 XPG 4.38 4.22 4.34 +0.06 +1.40 19,356,794 83.40
33 ML 1.34 1.29 1.33 +0.02 +1.53 3,816,318 5.04
34 MTC 64.75 63.25 64.75 +1.00 +1.57 10,706,491 687.79
35 JMT 46.25 44.25 45.75 +1.50 +3.39 18,142,316 826.41
36 ECL 1.93 1.84 1.90 +0.07 +3.83 29,442,446 55.84
37 NCAP 13.10 12.50 13.10 +0.50 +3.97 12,039,884 155.58

Reach out

Find us at the office

Ortlip- Vogeli street no. 79, 95103 Basseterre, Saint Kitts and Nevis

Give us a ring

Catharine Epson
+17 650 778 112
Mon - Fri, 11:00-22:00

Contact us