חוק החברות הממשלתיות. רשות החברות הממשלתיות

השופט ברק הוסיף כי לחברה קדישא נתונה סמכות סטטוטורית מסוימת, קרי, "' בקיץ 2017 דחתה הוועדה את הצעתו של שר התחבורה דאז למנות את איילה הנגבי כדירקטורית בחברת נמל חיפה בטענה שאינה עומדת בתנאי הכשירות בחוק
הסעיף קובע מבחן אובייקטיבי, לפיו מי שהוא בעל זיקה לשר, יידרש לעמוד במבחן מחמיר יותר אמסלם ביקש למנות בנובמבר 2017 את הציירת אלה כהן ונסובר כדירקטורית במוזיאון ישראל

חוק החברות הממשלתיות

לפי חוק החברות הממשלתיות, הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות רשאית להמליץ על מועמד בעל זיקה פוליטית או אישית לאחד משרי הממשלה רק אם מצאה כי יש למועמד "כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של החברה או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק".

חוק החברות הממשלתיות
בשנת התקבל נוסח חדש לחוק, שכונה חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975
חוק החברות הממשלתיות (חוק)
מצד שני, אופן הקמתה וכוחות שניתנו לה יונקים מתחום המשפט הפרטי, ואכן, יש "להישמר שלא יוטלו על הגוף המהותי, שהוא ביסודו גוף פרטי, כבלים של המשפט הציבורי שיכבידו עליו ללא הצדקה לפעול באופן יעיל למילוי תפקידיו ולהשגת מטרותיו" פרשת און, בעמ' 208 השופט זמיר
דירקטורים בחברות ממשלתיות (הרצאה), מאמרים בנושא מסחרי
גם לאחר שלושת פסקי דין עיקריים אלו, החיל בית המשפט את עקרונות המשפט המנהלי, על חברות בעלות מטרות ציבוריות, וקבע כי חל עליהן עקרון "המשפט הדו מהותי"
בהמשך, על פי החלטת ממשלה ב קמה "לשכת חברות" במשרד האוצר שתפקידה היה לפקח על החברות הממשלתיות נוסף על דו"ח זה, מפרסמת הרשות בכל שנה שני דו"חות: דו"ח פעילות הרשות ודו"ח על החברות הממשלתיות עצמן: בדו"ח השנתי על החברות הממשלתיות מרוכזים הפעילות הכלכלית השוטפת של החברות הממשלתיות לאותה שנה לרבות: הדוחות הכספיים של החברות, הפרטות, שינויים מבניים ומצבת זכויות המדינה בכל אותן חברות
חב' הרובע כגוף דו-מהותי כפופה, אפוא, לתחולה משולבת של המשפט הציבורי והמשפט הפרטי שטייניץ לא אמר נואש ומינה אותו כדירקטור בשח"מ־מקורות ביצוע

רשות החברות הממשלתיות

בית המשפט פסק שהיא עשויה לחול גם על גוף פרטי שלא הוקם על-ידי חוק, שאין לו סמכויות מכוח חוק ושאינו משתייך, להלכה או למעשה, למינהל הציבורי.

17
מדינת ישראל מציגה: חברות ממשלתיות בשירות הפוליטיקאים
החוק חל גם על חברות-בת של חברות ממשלתיות
רשות החברות הממשלתיות
היא פרצה מן התחום של המינהל הציבורי אל התחום של המיגזר הפרטי
חוק החברות הממשלתיות
לעומתן, פעילותן של חברות ממשלתיות אחרות אינה מרוכזת בהשגת רווחים, בין היתר, בשל היותן מונופולים "בזק", "חברת החשמל", "חברת מקורות"