חוק המכר הבטחת השקעות. חוק המכר דירות

לקבלת מידע מלא, מקיף, מדויק ועדכני יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי התכנים באתר מובאים כפי שהם "AS IS" , לפיכך, יצירת לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו חלקי תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר, אסורה בהחלט
תקופת הבדק מתחילה עם העברת הנכס לרשות הקונה מסירת המפתח , והיא נמשכת בין שנה ל-7 שנים על פי סוג הליקוי במקרה בו הקבלן לא מתקן את הליקויים המבוקשים, ניתן להגיש נגדו תלונה לרשם הקבלנים

חוק המכר דירות

התשלום באמצעות פנקס השוברים מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לתאגיד הבנקאי להמציא ערבות בנקאית לטובת הקונה וזאת, לא יאוחר מ- 14 ימי עסקים מיום ששולם כל תשלום.

חוק המכר דירות
על הסכם הליווי של הפרויקט בין המוסד הפיננסי לקבלן, לכלול את חובת שני הצדדים כלפי רוכש דירה, לרבות היבטים הנוגעים לגבייה על פי הסדר שוברים
המסגרת ×”× ×•×¨×ž×˜×™×‘×™×ª להסכמי מכר
בשורה התחתונה, על פי החוק, על הקבלן לפצות את רוכשי הדירות במקרים בהם קיים איחור של למעלה מ-60 יום ממועד המסירה החוזי כלומר, מועד המסירה הנקוב בהסכם המכר
המסגרת ×”× ×•×¨×ž×˜×™×‘×™×ª להסכמי מכר
ב הוראות סעיף קטן א לא יחולו, אם על פי חוזה המכר על המוכר לשלם את ההוצאות בשביל הקונה, והמבטח או נותן הערבות הבנקאית, לפי הענין, הוציא קבלה על שם הקונה
שיתוף או הפצה של חלקי תכנים ואו מאמרים, כאמור אסורה בהחלט על פי רב, במעמד החתימה על הסכם הרכישה נגבה סך כולל של 7% משווי התמורה, ובגינו לא קיימת חובה שבדין למתן בטוחה
חוק המכר מגדיר, בין היתר, את תקופות האחריות של הקבלן באשר לדירה חדשה, והבהרות בנוגע לתקפות החוק בפרויקטים של תמ"א 38 מצא המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון כי תאגיד בנקאי או מבטח, לפי העניין, שהוא תאגיד מלווה, הפר את חובותיו לפי , או שתאגיד בנקאי או מבטח, לפי העניין, שנתן הלוואה לקונה לרכישת דירה, הפר את חובותיו לפי , רשאי הוא, בלי לגרוע מסמכויותיו על פי כל דין, להורות לתאגיד הבנקאי או למבטח לתקן את ההפרה, וכן רשאי הוא להורות על הדרכים לתיקונה, כפי שימצא לנכון

חוק המכר דירות

מינוי הממונה וניהול רישום וברור פניות הציבור הממונה על יחידת חוק המוכר בירושלים הינו גוף שמונה מטעם משרד הבינוי, ומשמש כגורם אכיפתי לצד ניהול רישום וברור פניות הציבור.

16
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
כאשר קיים מימון בנקאי לפרויקט , חוק המכר באשר להבטחת השקעה תקף עבור רוכשי הדירות החדשות בפרויקט, כמו גם עבור הדיירים הקיימים באשר להשלמת עבודות החיזוק והשדרוג של הבניין
מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן (זכות)
ליווי פיננסי לפרויקט חוק המכר דירות דן גם בכללים החלים על הקבלן ועל המוסד הפיננסי המממן את הפרויקט
הבטחת השקעות של רוכשי דירות
התכנים המובאים באתר, לרבות מאמרים, קישורים או כל חומר אחר המפורסם באתר נועדו למטרות קריאה לידע כללי בלבד, אינם מהווים ייעוץ משפטי או אחר ואינם יכולים להוות תחליף לייעוץ כאמור