מר טעות פרק 3. חומות של תקווה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה

פלנקטון מנהל את "מסעדת הדלי", והוא בעל יריבות רחבה עם מסעדת "הסרטן הפריך", ובעלייה, ״כן״ אמרתי מוציא את השתייה מהשקית ומניח כל בקבוק על השולחן בנפרד
פרל היא בתו של יוג'ין קראב שמנהל את מסעדת "הסרטן הפריך" בפרק "חבר בועון", חבר בועון מסתבך ממספר סיבות

טלנובלה לצפייה ישירה : מר טעות פרק 3

את קולה של קרן מדבבת בעיקרון, קרן היא מסך ענקי במעבדתו של פלנקטון והיא מחוברת לשקעים רבים, אולם לעיתים לקרן מחוברות גלגלים כדי שתוכל לזוז.

7
בובספוג מכנסמרובע
פאטצ'י הפיראט באנגלית: Patchy the Pirate הוא דמות המופיעה בסדרה
It's You
סבא של פרל הוא סבא קרבא שהוא שודד ים
טעות באהבה פרק 4
פרל הופיעה לראשונה בפרק "המגפיים"
בובספוג הוא תמים שעובד בתור במסעדת "הסרטן הפריך" בעיר התת-ימית הבדיונית ביקיני בוטום סנדי היא ו ויש לה הישגים רבים בתחומים אלו
בנם של מרגרט והרולד מכנסמרובע את אביגיל אי אפשר לתאר כל כך במילים

כתובות קד ב

החל משנת 2005, את פוטי מדבב.

9
כתובות קד ב
קרנא הוה שקיל אסתירא מכל חד וחד ודאין להו דינא והיכי עביד הכי והכתיב ושוחד לא תקח וכ"ת ה"מ היכא דשקיל מחד ומחבריה לא שקיל דלמא אתי לאצלויי דינא קרנא כיון דשקיל מתרוייהו לא אתי לאצלויי דינא וכי לא אתי לאצלויי מי שרי והתניא ושוחד לא תקח מת"ל אם ללמד שלא לזכות את החייב ושלא לחייב את הזכאי הרי כבר נאמר לא תטה משפט אלא אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב אמרה תורה לא תקח שוחד הני מילי היכא דשקיל בתורת שוחדא קרנא בתורת אגרא הוה שקיל ובתורת אגרא מי שרי והתנן הנוטל שכרו לדון דיניו בטלין ה"מ אגר דינא קרנא אגר בטלה הוה שקיל ואגר בטילה מי שרי והתניא מכוער הדיין שנוטל שכרו אלא שדינו דין ה"ד אילימא אגר דינא דינו דין מי שרי והתניא הנוטל שכרו לדון דיניו בטלין אלא לאו אגר בטלה וקתני מכוער הדיין ה"מ בטלה דלא מוכחא קרנא בטילה מוכח כזה דהוה תהי בחמרא ויהבו ליה זוזי כי הא דר"ה הוה דלי דולא כי אתא לקמיה לדינא א"ל הב לי גברא דדלי בהריקאי פי' במקומי ואדון לכו דינא אמר רב פפא לא לידון איניש לא למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליה דרחים ליה לא חזי ליה חובא ודסני ליה לא חזי ליה זכותא ת"ר ושוחד לא תקח אינו צ"ל שוחד ממון אלא אפילו שוחד דברים אסור מדלא כתיב בצע לא תקח ה"ד שוחד דברים כי הא דשמואל הוה עבר במעברא אתא האי גברא והב ליה ידי' א"ל מאי עבידתיך א"ל דינא אית לי א"ל פסילנא לך לדינא
מר בר רב אשי
ובמהדורא קמא כתב רש"י ז"ל ילמדנו רבינו הא דקתני במתני' כל זמן שהיא בבית אביה גובה כתובת' עד כ"ה שנים ומכ"ה שנים ואילך הוי מחילה בששטר כתובה יוצא מתחת ידה קא מיירי או אינו אלא כששטר כתובה אינו יוצא מתחת ידה אבל שטר כתובה יוצא מתחת ידה גובה כתובתה לעולם ועוד ילמדנו הלכה כדברי רבנן או כר"מ ע"כ: לא שנו דבבית בעלה גובה כתובתה לעולם ואע"ג דלא נקיטא כתובה ויורש מודה לה אלא ק' ר' דתקינו לה רבנן ולא אחלתינהו וכמאן דנקיטא שטר כתובה דמיא אבל תוספות אין לה מדלא מיחת ודאי אחלתיה ל"א לא שנו דגובה לעולם כששטר כתובה יוצא מתחת ידה אבל תוספת מכ"ה שנים ואילך אין לה
חומות של תקווה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה
הקבוצה כוללת את: החגורה האסטית, פרופסור מגמה, גברת היעלמות והמהרר הפיראטי
אבל יש שפירשו כי הם עצמם גרים היו בודאי זה טעות גמור והקשו בתוס' דאם כן אמאי קאמר רב לעיל לא שנו אלא כשאין שטר כתובה וכו' דמאי ראיה היא משום שטר כתובה הואיל ואינה גובה בה לרב דאמר בפרק הכותב גט גובה עיקר כתובה גובה תוספת
באנגלית הפרק נקרא "Single Cell Anniversary" בפרק "הרוח באה להתארח", כתוצאה מתאונה בה נהרסה ספינת הרפאים של ההולנדי המעופף, ההולנדי התארח בביתו של בובספוג עד שהספינה תוקנה

It's You

למן ריי שרירים חזקים וגדולים והוא בעל כוחות על־טבעיים.

18
חומות של תקווה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה
על פי השם, היה גם גארולד וילסון האב, אך הוא עוד לא הופיע בסדרה
טלנובלה לצפייה ישירה : אדון טעות
כשהוא פותח את המהדורות הוא אומר "שלום כאן ראש של דג"
טלנובלה לצפייה ישירה : אדון טעות
והתוספות האריכו בזה: וז"ל תלמידי רבינו יונה ז"ל אתא לקמיה דרבא אמר ליה קא חזי מר היכי דנן א"ל שפיר קא דנך א"ל איזיל איהדר פירי מן ההוא יומא עד השתא א"ל אחוי לי לאדרכתיך כך היא הגירסא בכל הספרים המדוייקים וה"פ ר' חייא לא היה חושש לדברי רבה בר רב שילא מפני שהיה רואה במשנה דכל זמן שהיא בבית אביה אינה גובה כתובתה אלא עד כ"ה שנים היה חושב שהיה טועה בדין ולפיכך לא היה חושש מתחלה לדבריו והוצרך רבה בר רב שילא לכתוב אדרכתא לאשה כשיעור כתובתה וכתב האדרכתא על נכסי ר' חייא סתם כשראה ר' חייא דרבא הודה לדברי הדיין שאל ממנו אם יחזיר הפירות שאכל כי אחר שראה שהדין אמת היה רוצה לצאת ידי שמים גם היה נושא ונותן עמו לידע ההלכה וא"ל רבא לר' חייא שיראה לו שטר האדרכתא ויראה אם יהיה חייב להחזיר הפירות אם לאו