האם מניחים תפילין בחול המועד פסח. הנחת תפילין בחול מועד

תשובה: שלום רב, השאלה האם מניחים תפילין בפסח מתחלקת לשנים, בחג עצמו ביום הראשון של פסח — ט"ו ניסן, וביום האחרון של פסח — שביעי של פסח — כ"א ניסן 29
אולם בדרך כלל הנוהגים כך הם אלו שנהגו בעצמם להניח תפילין בחו"ל, והיה קשה עליהם לבטל את מנהגם אף שמצד הדין גם העולה עצמו אינו מחוייב עוד למנהגו הקודם, וכדלעיל גם בקרב אלו שהניחו תפילין, חל שינוי במנהג במשך הדורות: בדורות הראשונים היו מברכים על התפילין בחול המועד, ולאחר מכן החלו להניח ללא ברכה עיין הגהת הרמ"א ל"א, ב, ומשנה ברורה שם ס"ק ח'

תפילין בחול המועד, למי שאבותיו נהגו להניח

לגבי שאר הימים של פסח שהם ימי חול המועד, יש בזה מחלוקת גדולה האם מניחים תפילין או לא.

26
האם מניחים תפילין בפסח
לגבי הנחת תפילין בבית בצנעה - אכן ישנם שנוהגים כך ללא ברכה , ויש לכך מקום על פי הדין עיין באגרות משה שם
האם מניחים תפילין בפסח
בקהילות בחו"ל בדורות האחרונים, המצב היה שבני עדות המזרח לא הניחו תפילין בחול המועד, ואילו בקהילות אשכנז היו מנהגים שונים: חלק גדול מן האשכנזים הניחו תפילין בחול המועד עיין למשל הגהת הרמ"א על השולחן ערוך ל"א, ב ותרנ"א, ז, ומשנה ברורה שם , ואילו תלמידי הגר"א ורוב החסידים לא הניחו
האם מניחים תפילין בפסח
כן הוא אומר כי בחול המועד גם כן אסור להניח תפילין מהטעם הזה בעצמו, שימי חול המועד גם הם אות
האם זה היה נכון להפסיק את המנהג בארץ? האם עלי להתחיל להניח תפילין בחול המועד בבית בצנעה? הרי מבחינת המנהג שלי זה נחשב כאילו לא הנחתי תפילין היום כשאני מחויב להניח אולם בארץ גם האשכנזים נוהגים שלא מניחים תפילין בחול המועד
כשבדקתי עם סבי האם זה נכון הוא אישר ואמר שעד שהם עלו לארץ הם הניחו תפילין ובארץ הפסיקו כי זה לא מקובל בעבר, לכל קהילה ומדינה היה מנהג ברור וידוע, וכאשר אדם בודד הגיע למקום זה הוא הצטרף למנהג זה וויתר על מנהג אבותיו

האם מניחים תפילין בפסח

לגבי עניינים אלה, שבהם יש בארץ ישראל "מנהג מקום", אנו נוהגים כפי הדין המקורי, שמנהג המקום הוא הקובע את ההלכה והוא גובר על מנהג האבות.

9
הנחת תפילין בחול מועד
היי, כבוד הרב, האם מניחים תפילין בפסח? בדרך כלל אנו רגילים שכל קהילה שומרת על מנהג אבותיה, ומי שאבותיו נהגו במנהג אשכנז או ספרד או תימן וכדומה, ממשיך במנהגם גם לאחר שעלה לארץ
האם מניחים תפילין בפסח
בחו"ל, לעומת זאת, נותרו חילוקי המנהגים גם כיום, ורבים מן האשכנזים בחו"ל נוהגים להניח תפילין בחול המועד, כמנהג אבותיהם
תפילין בחול המועד, למי שאבותיו נהגו להניח
הדין היסודי הוא שאדם העובר מקהילה לקהילה ומשתקע במקום החדש, הרי אין הוא מחוייב למנהגי אבותיו אלא נוהג כמנהגי המקום שבו הוא גר כעת, בין להחמיר ובין להקל עיין למשל פסחים נ"א, א; חולין י"ח, ב; משנה ברורה תס"ח, יד
אולם יש לדעת, שהגדר העיקרי בהלכה הוא דוקא מחוייבות למנהג המקום, ולא מחוייבות למנהג האבות הרמ"א מוסיף שיש אומרים שחול המועד חייב בתפילין וכן נוהגים בגלילות אלו להניחם במועד ולברך עליהם
כך נוצר מנהג כללי של בני ארץ ישראל שלא להניח תפילין בחול המועד, וגם כאשר עלו לארץ אשכנזים מקהילות שנהגו להניח, הם קיבלו את מנהג המקום והפסיקו להניח תפילין בחול המועד לפיכך, מי שעלו לארץ והפסיקו להניח תפילין בחול המועד, נהגו כראוי, אף שהוריהם ואף הם עצמם נהגו להניח תפילין בקהילותיהם בחו"ל

הנחת תפילין בחול מועד

לדעת הספרדים לא מניחים תפילין בחול המועד, ולדעת האשכנזים לפחות בחו"ל מניחים תפילין גם בחול המועד למעט בקהילות החסידיות.

2
הנחת תפילין בחול מועד
אולם בעניינים הלכתיים מסויימים, אכן נוצר בדורות האחרונים מנהג אחיד לכלל בני ארץ ישראל, למרות שבארצות הגולה היו בכך חילוקי מנהגים
תפילין בחול המועד, למי שאבותיו נהגו להניח
ומדוע בעניין זה האשכנזים בארץ שינו ממנהג אבותיהם ונוהגים שלא להניח תפילין בחוה"מ? לגבי בניהם ונכדיהם, אין סיבה שיחמירו בכך יותר מכל יהודי אחר תושב ארץ ישראל, שכן מנהג האבות אינו מחייב במצב כזה, וכפי שהסברנו
האם מניחים תפילין בפסח
השו"ע בסימן ל"א אומר שבשבת ויום טוב אסור להניח תפילין, מפני שהם עצמם אות ואם מניחים בהם אות אחר היה זלזול לאות שלהם