דיווח חזרה לעבודה. דיווחי העובד בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל פיטורים והתפטרות)

לחילופין, המעסיק יכול לדווח למוסד לביטוח לאומי על חזרת העובד למקום העבודה באמצעות מערכת השכר עובדים אלה משנים את מצבם התעסוקתי בתדירות גבוהה יחסית ויש לכך השפעה על דמי האבטלה שלהם
מטרת בקשת המידע הינה לצרכי הלשכה, לרבות ניהול מאגר מידע אודות כוח אדם ומקצוע ראיית החשבון

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון

המוסד לביטוח לאומי מסר כי הטופס הדיגיטלי אינו תומך בשלב זה בדיווח של מובטלים שמקבלים דמי אבטלה לפי הכללים שבצו סיווג מבוטחים.

עדכון תאריך חזרה לעבודה
לעדכון לשכת התעסוקה על תחילת עבודה —
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
אולם, בהתאם , עובד אשר יצא לחל"ת או פוטר בעקבות משבר הקורונה ושב למעגל העבודה, חייב לדווח למוסד לביטוח לאומי על מועד החזרה לעבודה
עדכון תאריך חזרה לעבודה
הארכת תקופת החופשה ללא תשלום יובהר, כי כאשר מוארכת תקופת החל"ת — אין צורך לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי תקופת החל"ת הוארכה באופן אוטומטי על ידי הביטוח הלאומי
לפיכך, עובדים אשר חזרו למעגל העבודה חייבים לדווח באופן מקוון וכן על מועד החזרה לעבודה בהקדם אין צורך לדווח למוסד לביטוח לאומי כל עוד לא חל שינוי, כולל על הארכת חל"ת
הטופס הדיגיטלי כולל דיווח לגבי כל מעסיק בנפרד, כדלקמן: המערכת מבקשת לעדכן על עבודה חדשה לאחר מכן המערכת מפרטת את המעסיקים הקיימים במערכת, כולל תאריכי הפסקת עבודה אצל כל מעסיק, סיבת הפסקת העבודה למשל: חופשה ללא תשלום ותאריכי חזרה לעבודה

דיווחי העובד בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל פיטורים והתפטרות)

ככל שלא נפתח בטופס הדיגיטלי "חלון" להעלאת המסמכים, אפשר להעביר את המסמכים דרך האתר האישי של המובטל או באתר האינטרנט הכללי בלחיצה על העלאת מסמכים ובחירת נושא אבטלה.

2
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
כמו כן ידוע לי כי מסירת המידע בשאלון האישי תלויה ברצוני ובהסכמתי
דיווחי העובד בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל פיטורים והתפטרות)
או על ידי המעסיק — באמצעות מערכת השכר
עדכון תאריך חזרה לעבודה
המוסד לביטוח לאומי יאריך את תקופת החל"ת באופן אוטומטי
המידע ישמש לצרכי הלשכה ולביצוע מטרותיה והיא רשאית גם למסרו לאחרים בהתאם להחלטות מוסדותיה המוסמכים, לרבות משלוח דבר פרסומת מהגדרתו בחוק התקשורת בזק ושידורים תיקון מס' 40 התשס"ח—2008 דיווח ללשכת התעסוקה על העובד לדווח ללשכת התעסוקה על הפסקת תקופת החל"ת או על ביטולה פחות מ-30 ימים רצופים ללא שכר ועל החזרה לעבודה בכדי שלשכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי אישורי אבטלה שגויים
יודגש, כי תשלום דמי האבטלה יופסק בהתאם למועד החזרה לעבודה, ולכן חשוב הדיווח המידי עם החזרה לעבודה וכן, על מנת למנוע תשלום יתר וחובות מול המוסד לביטוח לאומי חשוב להדגיש כי העובד מדווח בטופס הדיגיטלי רק כשיש שינוי במצבו התעסוקתי, או כשהוא מגלה אי התאמה נניח שהוא דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה שגוי אצל מעסיק מסויים

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון

כל מי שאינו מדווח בטופס הדיגיטלי על השינויים במצבו התעסוקתי, מדווח למוסד לביטוח לאומי דרך האתר או בפקס, ומצרף אישורים על השינוי במצב התעסוקתי יש יתרון בדיווח מקוון כי העדכון נעשה אוטומטית.

22
עדכון תאריך חזרה לעבודה
דיווחי העובד בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה כולל חל"ת, פיטורים והתפטרות עובד שהוצא לחל"ת כפוי החל ממרץ 2020 ומקבל דמי אבטלה, מדווח למוסד לביטוח לאומי כשיש שינוי במצבו התעסוקתי, ומעדכן את מצבו אצל כל מעסיק בנפרד, באמצעות הטופס הדיגיטלי המשוכלל שנמצא באתר הביטוח הלאומי החל מיום 21
דיווחי העובד בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל פיטורים והתפטרות)
יצוין, כי אין צורך לצרף מסמכים
עדכון תאריך חזרה לעבודה
במקביל, , לפיה על העובד לעדכן את שירות התעסוקה במידה ותקופת החל"ת הסתיימה או בוטלה, עקב חזרתו למעגל העבודה, בין אם העובד חזר למקום עבודתו טרם יציאה לתקופת החל"ת או בין אם העובד נקלט במקום עבודה חדש