אחרית הימים. / אשר וייזר

מיד לאחר תהליך הריבוי, מתחולל מפנה דרמטי, שעיקרו שלילה בוטה של הארון והיחס אליו החל מעמו על הנביא נוח עליו השלום וגם עליו צחקו ואמרו שהוא משוגע
נח"ת כסלו ס' וגם ב בתאריך 1999-12-01 בהופעות הם ביצעו שירים מתקופת הלהקה ומקריירות הסולו שלהם

נבואת אחרית הימים של ירמיהו (ג, יד

נגד עיני הנביאים רחפה התמונה שבס' בראשית, התמונה של העולם הטוב והשלם בראשית ימי האדם על הארץ, בטרם השחית את מעשי ידיו של הבורא.

30
נבואת אחרית הימים של ירמיהו (ג, יד
העדר המלחמה והשלום בולטים על רקע הנבואה המקבילה בישעיהו ב, בה דווקא נאמר בפרוש: 'וכיתתו חרבותם לאיתים' ישעיהו ב, ד וכו', אבל כאן לא נזכר דבר שכזה
אחרית הימים
כי לכל חפץ יש עת ומשפט כי רעת האדם רבה עליו' קהלת ח, ה-ו ; 'מבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל' דהי"א יב, לג
אחרית הימים (להקה)
בסיכומו הוא נוטה לקבל את דעת החוקרים הרואים בזה השפעת עמי קדם
כך גם עם יתרו עליו השלום, וגם פומפיי , ורומא , ומדינות המזרח הרחוק, ואמריקה בפסוקים אלה בולט לעין היחס הבעייתי לארון
העולם הבא הוא מושג מאוחר בהכרתו של עם ישראל, וזמנו הוא אחר ימות המשיח

נבואת אחרית הימים של ירמיהו (ג, יד

שלבי הגאולה החזון המתואר ביחידת הפסוקים בה אנו עוסקים בנוי בכמה שלבים.

15
אחרית הימים
אך מתי יוכלו בניו להתנחל בארץ כנען ולהגיע בה לידי מנוחה? והרי מסתבר שבזמן ההוא היו מעונינים בראש וראשונה בקץ מגוריהם במצרים, שיעקב לא רצה להיקבר בה, ואחר כך השביע יוסף את אחיו שיעלו את עצמותיו אתם ממצרים
נבואת אחרית הימים של ירמיהו (ג, יד
ירמיהו יוצא חוצץ כנגד תפיסה זו ברבות מנבואותיו, והמפורסמת שבהן בפרק ז — כנגד האומרים "היכל ה' " ובוטחים בו למרות מעשיהם הרעים
אחרית הימים (להקה)
הידעת שהיו שבורא עולם שלח להזהרתנו 120,000! לאפוקי מדרבי הילל דאמר: אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה" רש"י: "שחזקיה היה משיח, ועליו נאמרו כל הנבואות: 'אצמיח קרן לבית ישראל' יחזקאל כט, כא ; 'ועמד ורעה בעוז ה'' מיכה ה, ג " - סנהדרין צד, א - צח, ב בתקופה שהוא יגיע העולם יהיה במצוקת מזון קשה, יהיו מעט מאוד גשמים
אז איך ניתן לומר שהזהרה מריבונך ושליחתם של הנביאים והמזהירים לא נכונה

אחרית הימים (להקה)

אפילו לאחר כל מה שקרה אז במצרים, שאין כל ספק שאכן כל קרה - בדת ובמדע, לפני שנסגר ים סוף על פרעה וצבאו לבסוף אמר פרעה :" מאמין אני באלוהי משה.

6
נבואות ”‏אחרית הימים”‏ — אות הקץ
ביאור:נבואות אחרית הימים שכבר מתגשמות בימינו
נבואות ”‏אחרית הימים”‏ — אות הקץ
והעיניין יורה על פתרונו, שכתב אחריו "והיה כי תרבו ופריתם בארץ" להלן, טז אולם, למרות דברי ר' יוחנן ודברי ר"י קרא נראה יותר שכוונת הפסוק היא שיבואו מעט, כיוון שהגאולה תלויה בתשובה