מאיזה שעה אפשר להניח תפילין. מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??

וכן ינהג כשיוצא מבית הכסא, שיטול ידיו רק עד קשרי אצבעותיו וכן מותר ללמוד בספרי מוסר המעוררים את האדם לשוב בתשובה ולהטיב את מעשיו
ועתה נשאלת השאלה מה יעשה מי שמסיבה כל שהיא שכח להכין בגדים לשבוע זה, האם יש לו תקנה כלשהי בכדי שיותר לו ללבוש בגד מכובס? דינים השייכים ליום תשעה באב תשעה באב אסור בחמישה דברים אולם בתשעה באב אין להקל בזה, אלא אם כן יש לו צער גדול בלי זה, או שסובל מריח רע מפיו, שאז יכול להקל בזה בתנאי נוסף, שיזהר מאד להוריד את פיו למטה, כדי שלא יבואו המים לגרונו

מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??

וכתב מרן הרב שליט"א, שבמקרה ששכח להכין בגדים לשבוע זה, יש לסמוך על שיטה זו להתיר לבישת בגדים באופן כזה.

מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
לפיכך, ביום תשעה באב בבוקר, יטול ידיו עד קשרי אצבעותיו בלבד דהיינו שישים מים רק עד מקום חיבור האצבעות לכף היד , ונוטל שלוש פעמים לסירוגין כדרך שנוטלים כל השנה, ויברך על נטילת ידים
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
ואין אוכלים בערב תשעה באב, אלא עד סמוך לשקיעת החמה
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
ומי שהוא מקפיד על נקיותו, ואין דעתו מיושבת עליו כשאינו רוחץ את פניו בבוקר, מותר לו לרחוץ את פניו בבוקר תשעה באב
לא ירחץ פניו בתשעה באב בבוקר, אלא לאחר שינגב ידיו, כשהן עוד לחות, יעבירם על גבי עיניו, ואם יש לו לפלוף ליד עיניו, או לכלוך אחר, מותר לרחוץ המקום המלוכלך ואין לעסוק אלא בספר איוב, ובנבואות החורבן שבספר ירמיה, וכן במדרשים השייכים לחורבן, ובהלכות אבילות וכיוצא בזה
בהלכות שבעה עשר בתמוז , שמי שהדבר קשה לו מאד להמנע מצחצוח שיניים ביום התענית בבוקר, רשאי להקל לצחצח את שיניו, באופן שיזהר לבל יבלע שום טיפת מים, וכן יזהר שלא יכניס לפיו שיעור רביעית מים שמונים ואחת מ"ל מים בבת אחת ושלכן צריך כל אדם ללבוש לפני שבוע שחל בו תשעה באב, כל בגד שהוא חושב ללבשו בימים אלו, במשך שעה, ואז יהיה הבגד נחשב כבגד שאינו מכובס ומותר ללבשו

מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??

ובטעמי כל דין ודין אי אפשר להאריך במסגרתינו.

12
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה , נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
והתשובה לזה, כתב בספר לחם הפנים בשם הגאון מהר"ש מלובלין, שאם הניח את הבגד למשך איזה זמן על קרקע עולם כלומר קרקע לא מרוצפת מותר ללבשו בשבוע שחל בו, שאין זה בגד מכובס
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
לשאלת רבים: ביארנו שאסור ללבוש בשבוע שחל בו תשעה באב בגד מכובס