הסכם שכירות בלתי מוגנת. חוזה שכירות מומלץ

האמור לעיל אינו פוגע בזכות המוסד לפיצויים עבור ביטול ההסכם, המגיעים לו עפ"י הסכם זה, לרבות עפ"י סעיף 10 להסכם, ועפ"י כל דין המוסד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בתום השנה השלישית ובתנאי שישלם למשכיר פיצוי בגובה %50 מגובה דמי השכירות השנתיים
המוסד יהא רשאי לסיים את ההתקשרות בתום שנת השכירות הראשונה ובתנאי שישלם למשכיר פיצוי בגובה דמי שכירות של שנה אחת אזהרה: הסכם זה נועד לצרכי התרשמות ולימוד עצמי בלבד, הוא אינו מהווה משום המלצה או הצעה להשתמש בו וחל איסור מוחלט לעשות בו שימוש אחר כלשהו

הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים

אם יפנה השוכר את המושכר לפני תום תקופת השכירות יהא חייב לשלם את דמי השכירות עד סוף תקופת השכירות ולא יהיה זכאי לקבל מהמשכיר כל סכום מתוך דמי השכירות המוסכמים לעיל עד סוף תקופת השכירות.

27
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
למרות האמור לעיל, מוסכם כי המשכיר רשאי שלא לערוך את הביטוח, כאמור בסעיף קטן ב' זה לעיל, במלואו או בחלקו , אולם הפטור המפורט בסעיף קטן ד' להלן, יחול כאילו נערך הביטוח במלואו
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
המשכיר מצהיר ומתחייב כלפי המוסד כדלקמן: 2
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
תשלומי מיסים, היתרים ורשיונות: מלבד תשלום דמי השכירות ישא וישלם המוסד בתקופת השכירות את תשלומי הארנונה לעיריה, חשמל, טלפון, מים, וכיו"ב, החלים על המושכר בלבד
למען הסר ספק לא ישולמו דמי שכירות בגין שטח שאינו נכלל במפת המדידה שצורפה להצעתו של המשכיר תוך סימון השטח וציון העובדה כי המשכיר מבקש בגין שטח זה דמי שכירות מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהשוכר לא ישלם תשלום החל עליו, השוכר מתחייב להחזיר למשכיר כל סכום שהוציא ושהחובה לשלמו חלה על השוכר בצירוף ריבית פיגורים בשעור 2% לחודש כל חלק יחסי ממנו
השוכר מצהיר כי קיבל את המושכר נקי, מסויד ומתאים למגורים והוא מתחייב לסיידו על חשבונו עם החזרתו למשכיר ולתקן כל קלקול או פגם שיימצאו במושכר או בתכולה או בכל חלק מהם על אף האמור לעיל מוסכם כי במידה והשוכר ירצה לפנות המושכר לפני תום התקופה יהא חייב לדאוג למציאת דייר חלופי לשביעות רצונה של המשכיר

הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים

היה ולא יחזיר המשכיר לשוכר את הוצאות התיקונים הנ"ל יהיה השוכר רשאי לקזזם מדמי השכירות.

30
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
מוסכם ומוצהר, כי השכירות לפי הסכם זה איננה ולא תהיה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר נוסח משולב תשל"ב - 1972 או על פי כל חוק אחר שיבוא במקומו
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
אין להסתמך על הדוגמאות המובאות באתר ואין בהן להחליף את הצורך להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום שיבחן את הנסיבות המיוחדות שלכם
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי לדירת מגורים
ככל שהשוכר ירצה להאריך את תקופת השכירות עליו למסור למשכיר הודעה בכתב 60 יום לפני תחילת השכירות